Μηχανογραφημένη λογιστική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
 • Πελάτες - προμηθευτές
 • Έκδοση παραστατικών
 • Αγορές - πωλήσεις
 • Αξιόγραφα
 • Αποθήκη
 • Βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α
 • Γενικές αρχές της Λογιστικής
 • Λογιστικά Βιβλία
 • Ισολογισμός
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Κ.Β.Σ.
 • Λογιστική Εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε, ΕΠΕ, Α.Ε.
 • Υπολογισμός Φ.Π.Α.
 • Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.

 

ΜΕΡΟΣ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ.
 • Πελάτες - προμηθευτές
 • Έκδοση παραστατικών
 • Αγορές - πωλήσεις
 • Αξιόγραφα
 • Αποθήκη
 • Βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας

 

Υποσελίδες (1): Δίδακτρα