Ταχύρυθμα σεμινάρια

Αντικείμενα Διάρκεια ώρες Έντυπο υλικό Ecdl-Ready Βεβαίωση
Αυτοματισμός Γραφείου
Εισαγωγή στους Η/Υ
Σημειώσεις ναι Στη Βεβαίωση αναγράφονται ο τίτλος, τα αντικείμενα σπουδών και η διάρκεια του Σεμιναρίου
Windows
Βιβλίο 2ωρο προετοιμασίας
Ms-Word
Βιβλίο 2ωρο προετοιμασίας
Ms-Excel
Βιβλίο 2ωρο προετοιμασίας
Internet και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Βιβλίο 2ωρο προετοιμασίας
Σύνολο 52

Ναι
Access
Ms-Access 18 Βιβλίο 2ωρο προετοιμασίας Ναι
Excel
Ms-Excel 20 Βιβλίο 2ωρο προετοιμασίας Ναι
PowerPoint
Ms-PowerPoint 15 Βιβλίο 2ωρο προετοιμασίας Ναι
Internet & Δημιουργία Ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Internet
Σημειώσεις

FrontPage
Βιβλίο

Photoshop (Basic Level)
Βιβλίο (προαιρετικά)

Σύνολο 32

Ναι
Γραφιστική
CorelDraw
Βιβλίο

Adobe Photoshop
Βιβλίο

Σύνολο 70

Ναι
Autocad
Autocad 2008 30 Βιβλίο
Ναι
Custom Σεμινάρια για Επιχειρήσεις
Αντικείμενα της επιλογής της Επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες της, σε συνεργασία με την Computer Orange για την δημιουργία ενός ευέλικτου Προγράμματος.